Nádory varlat: odhalené nebezpečí mužského reprodukčního systému

Publikuje: Nikola Macáková — 29. 11. 2023
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Nádory varlat: odhalené nebezpečí mužského reprodukčního systému

Rakovina varlat: mužská výzva dneška. Tento článek se věnuje vzniku, příčinám a léčbě nádorového onemocnění varlat.

Varlata, dva malé orgány umístěné v šourku, jsou klíčovým prvkem mužské reprodukční soustavy. Bohužel, jakýkoli orgán není imunní vůči potenciálním onemocněním, a jedním z nejzávažnějších je nádor varlat. Tato forma rakoviny postihuje především mladé muže, ačkoliv se může vyskytnout ve všech věkových skupinách. Tento článek se zaměří na vznik, příčiny, léčbu a statistiky nádorů varlat, přičemž poskytne ucelený pohled na tuto závažnou zdravotní problematiku.

Byl Vám diagnostikován zhoubný nádor varlete a stojíte na začátku cesty, která přináší nejistoty?

Čekají Vás další vyšetření k ozřejmění rozsahu nemoci, operace, popřípadě další léčba. Snažte se přistupovat ke všemu, co se bude dále dít s důvěrou, ptejte se na všechno, čemu nerozumíte. Postupně si přiblížíme důležité, obecné informace o vniku či léčbě onemocnění včetně další zajímavých a důležitých informací.

Termín rakovina by měl být vyhrazen pouze pro maligní nádory z epitelových buněk – karcinomy. Široká veřejnost chápe rakovinu jako veškerá onemocnění nádorového původu. Obecně lze říci, že varlata mohou být postiženy celou řadou nádorů, které se liší od sebe původem ( z jakých buněk vznikly), stupněm diferenciace, biologickým chováním atd. Obdobný problém nacházíme i u problematiky nádorů vaječníků,“ uvádí k tématu medicínský web nemoci.vitalion.cz.

Velkou skupinou nádorů varlat tvoří nádory ze zárodečních buněk – tzv. germinální nádory. Každý rok je v České republice diagnostikováno okolo 400 případů onemocnění germinálními nádory. Světová zdravotnická organizace ( WHO) dělí nádory na několik skupin: hlavní skupiny jsou už zmíněné germinální nádory, dále gonadostromální nádory, dále různé nádory ( karcinoid), lymfomy a plazmocytom varlete a podobně,“ upřesňuje medicínský web.

Vznik a příčiny nádorů varlat

Nádory varlat vznikají, když dochází k nekontrolovanému růstu buněk ve varlatech. Tyto nádory mohou být rozděleny do dvou základních typů: seminom a neseminom. Seminom je často diagnostikován u mladších mužů a má poměrně příznivou prognózu. Neseminomové nádory jsou rozmanitější a mohou zahrnovat různé typy buněk, což ovlivňuje i jejich léčbu.

Příčiny vzniku nádorů varlat nejsou zcela jasné, ale několik faktorů může zvýšit riziko jejich výskytu. Mezi tyto faktory patří genetická predispozice, kryptorchismus (není-li varle správně spuštěno do šourku), historie nádoru varlat v rodině a genetické syndromy, jako je Klinefelterův syndrom. V poslední době byl také diskutován vliv životního stylu, jako je kouření a obezita, na výskyt nádorů varlat.

Příčina vzniku těchto nádorů není dosud známa. Jsou známy pouze některé rizikové faktory, které mohou podporovat vznik nádorů varlat. Tyto nádory vznikají ve velmi mladém věku. Některé rizikové faktory proto mohou být přítomny již v nitroděložním období, tj. během těhotenství. Nejzávažnějším ovlivňujícím faktorem je porucha pohlavních hormonů těhotné matky,“ píše k danému onemocnění web medicspark.cz.

Rakovina varlat (tzv. seminom). Zdroj: Ed Uthman, MD. / CC BY 2.0

Dalším významným rizikovým faktorem pro vznik rakoviny varlat, ale až po narození chlapce, je nesestoupení varlete (tj. retentio testis nebo kryptorchismus). Kryptorchismus (retentio testis) je označení pro nesestupující varle do šourku. Jedná se o poměrně častou vývojovou vadu postihující chlapce. Při retenci varlete je jedna strana (nebo dokonce obě strany) šourku ve skutečnosti prázdná. Kryptorchismem je postiženo přibližně 5 % nedonošených novorozenců. Po prvním roce života toto číslo klesá na pouhé 1 %. Je to proto, že v 6. měsíci varlata spontánně sestoupí téměř u všech dětí. Po tomto období je retence varlat velmi vzácná, ale pokud k ní dojde, měla by být vyléčena do 18 měsíců. Léčba kryptorchismu je dvojí. Pokud lze varle nahmatat, provede se orchidopexe přes tříslo. Pokud není varle hmatné, je nutná diagnostická laparoskopie, která varle „lokalizuje“. V závislosti na typu polohy varlete se dále pokračuje v chirurgické léčbě,“ upřesňuje medicspark.cz.

Mezi další rizikové faktory vzniku rakoviny varlete patří:

 • genetické vlivy, výskyt rakoviny v rodině
 • tříselná kýla
 • překonání orchitidy, tj. zánětu varlat, např. při příušnicích
 • úraz v oblasti genitálií
 • anamnéza nádoru varlat v oblasti varlat nebo na druhostranném varleti

Jak se nemoc diagnostikuje?

 1. Ultrazvuk
  – Nebolestivá metoda, která pomáhá rozpoznat pomocí ultrazvukových vln patologické struktury ve varleti.
 2. Laboratorní vyšetření
  – Ultrazvukové vyšetření je doplněno rozborem krve a moče.
 3. Genetické testování
  – Zjišťuje pravděpodobnost onemocnění a existenci genetických faktorů výskytu zhoubných nádorů v rodině.
 4. Výpočetní tomografie
  – Speciální rentgenové vyšetření, které  zobrazí orgán ve vrstvách. Slouží pro posouzení postižení regionálních lymfatických uzlin, a při podezření na metastatické postižení vzdálených orgánů (játra, plíce, mozek apod.).

Léčba nádorů varlat

Léčba nádorů varlat zahrnuje chirurgický zákrok, chemoterapii a v některých případech i radioterapii. Chirurgický zákrok, známý jako orchiektomie, spočívá v odstranění postiženého varlete a je často první krok v léčebném plánu. Po chirurgickém zákroku následuje obvykle chemoterapie, která cílí na zbývající rakovinné buňky v těle. Radioterapie může být použita k zasažení specifických oblastí s vysokou koncentrací nádorových buněk.

Nádory varlat dobře reagují na léčbu. Vždy se snažíme o odstranění nádorem postiženého varlete (orchidektomii) a doplnění o další léčebné postupy dle klinického stádia a typu rakoviny. Každý nádor, tak jako každý pacient, je jedinečný a vyžaduje jedinečný přístup. Tento přístup volí multidisciplinární tým, který se skládá z odborníků na všechny aspekty nemoci. Během své léčby se setkáte s některými z těchto léčebných možností,“ píše dále k tématu zdravotnický web mou.cz.

 1. Chirurgie
  – Základním výkonem je chirurgické odstranění postiženého varlete (orchiektomie). Výkon se provádí výhradně z oblasti třísla, nikoli přes šourek.
 2. Chemoterapie
  – Nádory varlat jsou na chemoterapii vysoce citlivé. I v pokročilých stádiích nemoci lze pacienta úplně vyléčit. V léčbě se používá kombinace cytostatik.
 3. Radioterapie
  – Radiační léčba se může využívat jak u seminomů tak i u neseminomů. Více citlivé na terapii zářením jsou seminomy, u nichž lze radiační terapii využít u nízkých stádií nemoci na oblast spádových lymfatických uzlin jako alternativu chemoterapie.
 4. Podpůrná léčba
  – Jejím clem je zvládání nežádoucích účinků a udržení kvality života během náročné léčby.

Farmakologická léčba – obecně hraje klíčovou roli při potlačování růstu nádorů varlat. Chemoterapie často zahrnuje kombinaci léků, které účinně ničí rakovinné buňky. Moderní pokroky v oblasti farmakologie přinesly inovativní léčebné přístupy s menšími vedlejšími účinky, což výrazně zlepšuje kvalitu života pacientů.

Lékařský obor a statistiky v České republice

Léčba nádorů varlat spadá do kompetence onkologů, specializovaných lékařů, kteří se věnují diagnostice a léčbě rakoviny. Onkologie se stala klíčovým oborem v boji proti nádorovým onemocněním a poskytuje pacientům naději na úplné uzdravení.

Pokud jde o statistiky v České republice, nádory varlat jsou závažným zdravotním problémem. Podle dat z posledního monitorování se odhaduje, že každý rok dochází k několika stovkám nových případů nádorů varlat. Přestože se mnoho případů úspěšně léčí, je důležité zdůraznit význam prevence, pravidelných lékařských kontrol a včasné diagnostiky.

Mějte na paměti, že…

Zhoubný nádor varlete častěji postihuje muže, kteří v dětství trpěli kryptorchismem (nesestouplé varle) a to včetně těch, jejichž kryptorchismus byl upraven nebo již prodělali nádor varlete a mají tak i vyšší riziko vzniku dalšího nádoru v druhostranném varleti.

Výskyt

I když incidence je v České republice poměrně nízká (3 / 100 000 mužů), jsou země, kde je výskyt výrazně vyšší (skandinávské země mají incidenci až 3krát vyšší). Častěji postihuje bílé muže, u ostatních ras je spíše vzácný. Stranově je postižení více méně symetrické (53 % vpravo). Přesto, že se jedná o onemocnění obvykle dobře patrné (pohled, pohmat), přichází většina chlapců a mužů ve vyšších stadiích onemocnění, které do doby, kdy byla do terapie zavedena cis-platina , bylo ve vysokém procentu smrtící. V dnešní době je kurabilita (léčitelnost) vysoká (nejsou-li postiženy struktury mozku, či nejde-li o a priori nepříznivou variantu s přítomností syncitiotrofoblastu). Varle může být postiženo nádory benigními (nezhoubnými) i vysoce maligními (zhoubnými), čisté histologické struktury i smíšené, postižení může být i oboustranné a to synchronně (v jednu dobu) i asynchronně (následně), přičemž v každém z postižených varlat může být jiný typ nádoru,“ uvádí k tématu v krátké citaci internetová encyklopedie Wikipedia.

DŘÍVE JSME PSALI:

Gynekologové upozorňují na účinnou prevenci gynekologických nádorů

Nikola Macáková — 06. 09. 2023
Pro ženské reprodukční orgány můžeme z pohledu prevence použít hezké přirovnání, že jsou jako exotické květiny.

Nádory varlat představují závažné ohrožení mužského zdraví, a proto je klíčové věnovat jim patřičnou pozornost. Prevence, včasná diagnostika a moderní léčebné postupy v onkologii hrají klíčovou roli v boji proti této formě rakoviny. Informovanost veřejnosti, pravidelné lékařské prohlídky a podpora výzkumu jsou klíčovými prvky v snaze o snížení výskytu a zlepšení prognózy nádorů varlat.

Použité zdroje: nemoci.vitalion.cz, medicspark.cz, mou.cz, dále redakční zdroje & Wikipedia (Rakovina varlat),
(redakční text –  Nikola Macáková)

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu