Paliativní péče v domácím prostředí: právní rámec a odborné pohledy v ČR

Publikuje: Nikola Macáková — 01. 02. 2024
Zdroj: N. Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Paliativní péče v domácím prostředí: právní rámec a odborné pohledy v ČR

Jaké jsou možnosti a legislativní podmínky pro poskytování paliativní péče doma? Odborníci vysvětlují význam multidisciplinárního přístupu.

Paliativní péče se poskytuje pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Jejím cílem je zmírnit bolest, dušnost a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým,“ uvádí v úvodu k tématu odborný portál umirani.cz.

V posledních letech se paliativní péče stává stále významnějším tématem ve zdravotnictví, a to jak pro odborníky, tak pro laickou veřejnost. Tento článek se zaměřuje na paliativní péči v domácím prostředí v rámci české legislativy, přináší pohledy lékařů a zdůrazňuje význam multidisciplinárního týmu.

Co je to paliativní péče

Paliativní péče je specializovaná medicínská péče pro lidi s vážnými onemocněními. Hlavním cílem je zlepšení kvality života pacientů a jejich rodin prostřednictvím prevence a úlevy od utrpení. To se dosahuje díky rané identifikaci, pečlivému posouzení a léčbě bolesti a dalších problémů, fyzických, psychosociálních a duchovních.

Legislativa v České republice

Česká legislativa umožňuje poskytování paliativní péče v domácím prostředí, což je regulováno zákonem o zdravotních službách a příslušnými prováděcími předpisy. Zákon umožňuje pacientům v pokročilém stadiu onemocnění přijímat paliativní péči doma, což respektuje jejich přání zůstat v pohodlí a známém prostředí svého domova. Pro zajištění kvality a bezpečnosti péče musí být splněny určité podmínky, včetně spolupráce s kvalifikovaným poskytovatelem zdravotních služeb.

Využití paliativní péče doma

Pro legální využití paliativní péče v domácím prostředí je nutná spolupráce s lékařem, který je schopen posoudit potřeby pacienta a předepsat odpovídající péči. Důležitou roli hraje multidisciplinární tým, zahrnující lékaře, ošetřovatele, psychoterapeuty, sociální pracovníky a duchovní poradce, který společně pracuje na poskytnutí komplexní péče pacientovi a jeho rodině.

Pohledy lékařů

Lékaři zdůrazňují, že kvalitní a koordinovaná paliativní péče je závislá na efektivní spolupráci multidisciplinárního týmu. Je důležité, aby byly pravidelně prováděny týmové či individuální supervize pro všechny profesionály zapojené do péče, což pomáhá zajišťovat vysoký standard poskytovaných služeb a podporuje psychickou odolnost pracovníků v této emocionálně náročné oblasti.

Tématu se v minulosti věnoval také portál paliativa.cz, který uvádí, že z průzkumů názorů veřejnosti vyplývá, že by si většina lidí přála prožít závěr svého života doma (ve „vlastním sociálním prostředí“)[1]. V opakovaném průzkumu provedeném agenturou STEM-MARK v letech 2011 a 2013 na reprezentativním vzorku dospělé populace v ČR uvedlo 78% respondentů domácí prostředí jako preferované místo závěru života a smrti[2]. Toto obecné přání se však radikálně liší od sociální a klinické reality. V domácím prostředí v ČR nastává pouze kolem 20% všech úmrtí.

Většina lidí umírá v lůžkových zařízeních akutní a následné zdravotní péče. Relativní zastoupení různých míst úmrtí zůstává v posledních 5 letech relativně stabilní[3]. Tato data však neumožňují přesněji popsat průběh poskytování péče v posledních měsících, týdnech a dnech života. U pacientů, kteří zemřeli doma, tak na základě dat UZIS nevíme, zda se jednalo o úmrtí očekávaná a zda bylo domácí prostředí místem, kde si pacienti přáli zemřít. Není výjimečné, že jsou pacienti přijímání do lůžkových zdravotnických zařízení akutní péče na několik posledních dnů nebo hodin života.

DŘÍVE JSME PSALI:

Eutanazie a asistovaná sebevražda: proč je Česká republika na rozcestí?

Nikola Macáková — 22. 11. 2023
Eutanazie a asistovaná sebevražda jsou témata, která vyvolávají silné emoce a rozdělují veřejné mínění po celém světě.

V letech 2015-2017 proběhl v partnerství Ministerstva zdravotnictví ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a České společnosti paliativní medicíny pilotní program, který ověřoval, zda by zavedení inovativního modelu specializované domácí paliativní péče mohlo představovat systematicky bezpečné, klinicky přínosné a nákladově efektivní řešení. Vyhodnocení pilotního programu ukázalo, že mobilní hospice mají potenciál neutěšený stav umírání v ČR změnit, a to za přiměřených nákladů. Výsledkem tohoto pilotního ověření se pak stalo přijetí úhradového mechanismu ze všeobecného zdravotního pojištění pro mobilní specializovanou paliativní péči. Ministerstvo zdravotnictví podporuje další rozvoj sítě paliativní péče mnoha systémovými aktivitami. Dotační program na podporu rozvoje poskytovatelů je jednou z nich,“ dodává k tématu portál paliativa.cz.

 Multidisciplinární přístup

Paliativní péče v domácím prostředí představuje důležitou možnost pro pacienty s pokročilými stadii onemocnění. Česká legislativa podporuje poskytování této formy péče za předpokladu dodržení stanovených kritérií a spolupráce s kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky. Multidisciplinární přístup je klíčem k poskytování efektivní a soucitné péče, která respektuje potřeby a přání pacientů včetně jejich rodin.

Použité zdroje:
umirani.cz, paliativa.cz, redakční informace a zdroje –  redakční text
*

[1]  termínem „vlastní sociální prostředí“ se v zákoně 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) rozumí domácí prostředí nebo pobytové zařízení nahrazující domácí prostředí pacienta, například zařízení sociálních služeb.
[2]  Výsledky výzkumu jsou dostupné na http://www.umirani.cz/res/data/017/001907.pdf
[3] Publikace Zemřelí z let 2007-2012 vydané Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (UZIS), dostupné na uzis.cz.

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu